Στυτική δυσλειτουργία και πρόωρη εκσπερμάτιση

Γενόσημο Abana

Abana

Abana 60pills

Abana - is a herbal product that inhibits platelet aggregation, normalizes lipid profile, also functions as anti-hypertensive and antistress product.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Active Fresh Gel

Active Fresh Gel

Miswak, Menthol, Dill, Fennel, Clove, Cardamon 100g

Active Fresh Gel® - a refreshing, herbal toothpaste for complete dental care that tightens gums, checks swelling, gum bleeding, prevents toothache and decay and controls bad breath.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.13

Alfalfa®

Alfalfa

Alfalfa 1mg

Alfalfa tablets have a rich source of the B complex, Vitamins plus A, C, D, E, K and Biotin. It is also a rich source of proteins and minerals. It is an excellent nutrient for the whole body & alkaloids, helps improve blood circulation. The high dietary fibers help to reduce appetite, it helps in weight reduction. High calcium helps to protect against fat accumulation thus enables fat to improve energy levels. The tablets may help to maintain healthy cholesterol levels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Almond And Rose Soap

Almond And Rose Soap

Almond Oil, Persian Rose 75g

Almond And Rose Soap® - a daily use soap that moisturizes and soothes skin. The goodness of Almond nourishes and moisturizes, while Rose extracts cool and revitalize the skin.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.13

Aloe Vegie

Aloe Vegie

Aloe 1mg

Herbal Hills has created a unique formation of Aloe that is the natural form of Aloe vera in an encapsulated form for the betterment of overall human health. It is synergistically processed with highly advanced technology at Herbal Hills, the well-known and one of the most trusted manufacturers of herbal supplements. These dietary supplements are free from any chemical substances to maintain the purity and efficacy. With a rich source of nutrients and beneficial medicinal properties, this aloehills may promote healthy digestion and improved immunity. This capsule is basically known for overall body health.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Γενόσημο Amalaki

Amalaki

Amalaki 60pills

Amalaki is highly nutritious and is an important dietary source of vitamin C, minerals and amino acids. The dominant active constituent of Amalaki is a group of tannins derived from gallic and ellagic acids, which make up a large portion of the extractable nonnutritive constituents. All of these constituents work together to enhance immunity, rejuvenate skin, combat premature aging and hyperacidity.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Anti Hair Fall Cream

Anti Hair Fall Cream

Bhringaraja, Amla 100g

Anti-Hair Fall Cream® is a unique, daily-use formula which reduces hair fall and strengthens hair follicles. The goodness of essential herbs like Bhringaraja and Amla nourish hair from the roots, help reduce hair fall, improve hair growth, and strengthen hair follicles.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.51

Anti Hair Fall Hair Oil

Anti Hair Fall Hair Oil

Bhringaraja, Amalaki 100ml

Anti-Hair Fall Hair Oil® prevents hair fall and stimulates hair growth. It is enriched with the goodness of Bhringaraja and Amalaki which strengthen the root shafts and prevent hair fall.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.79

Anti Hair Fall Shampoo

Anti Hair Fall Shampoo

Butea Frondosa, Bhringaraja 100ml

Anti-Hair Fall Shampoo® is a breakthrough 2-in-1 formula that reduces hair fall and provides nourishment to hair shafts. It also conditions and improves your hair texture to reduce hair fall due to breakage. The herbs Butea Frondosa and Bhringaraja stimulate hair follicle growth and are effective in strengthening hair roots and controlling hair fall.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.51

Anti-dandruff Hair Cream

Anti-dandruff Hair Cream

Tea Tree Oil, Tulsi 100g

Anti-Dandruff Hair Cream® - a natural hair cream that clears dandruff, alleviates itching and prevents the recurrence of dandruff. The potent combination of Tea Tree Oil, Rosemary Oil and Coriander, keep dandruff at bay!
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.51

Anti-dandruff Hair Oil

Anti-dandruff Hair Oil

Tea Tree Oil, Rosemary 100ml

Anti-Dandruff Hair oil® - an effective herbal oil that prevents dandruff by eliminating microbial infections of the scalp. It is enriched with Kayaputi (Tea Tree) Oil, a powerful anti-dandruff agent and Nimba (Neem), which treats scalp infections and relieves dryness and itching.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.79

Anti-dandruff Shampoo

Anti-dandruff Shampoo

Tea Tree Oil, Aloe Vera 100ml

Anti-Dandruff Shampoo® gently removes dandruff, and nourishes and strengthens hair roots, ensuring a healthy scalp. Natural ingredients help moisturize the hair, preventing dryness. It addresses the root cause of dandruff such as Malassezia fungus and dry scalp, while being gentle on hair. Fortified with herbal ingredients like Tea Tree Oil, Chickpea and Aloe Vera, Himalaya's Anti-Dandruff Shampoo effectively helps control dandruff and provides nourishment to the hair shaft.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.51

Anti-wrinkle Cream

Anti-wrinkle Cream

Grape, Aloe Vera 50g

Anti-Wrinkle Cream® - a powerful anti-wrinkle cream that delays the onset of skin aging. Rich in natural alpha hydroxy acids (AHAs), vitamins skin nutrients and herbs minimize oxidative damage and keep skin soft and supple.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 9.11

Γενόσημο Arjuna

Arjuna

Arjuna 60pills

Arjuna (Terminalia Arjuna) extracts have been widely used in Ayurvedic medicine. The bark of the tree has been used for several centuries for treating cardiovascular ailments. It has a host of other therapeutic benefits including treating asthma, hypertension and kidney stones.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Arjuna Vegie

Arjuna Vegie

Arjuna 1mg

Arjuna vegie capsules for Heart Care is the best herb that helps in maintaining healthy heart (cardiac control), relieving mental stress & nervousness. Each capsule contains 250 mg Arjuna Powder and 250 mg of extract (as dry extract) from Arjuna Bark (Terminalia Arjuna) (8:1) (equivalent to 2000 mg of Arjuna Bark. When assayed these capsules contain Tannin NLT 12%, Arjunic acid 0.5%. In Ayurvedic herbalism for thousands of years, Arjuna has been historically used to improve heart function. Arjuna is considered to deliver optimum support for normal heart muscle function and coronary artery health. Terminalia Arjuna herb demonstrates antioxidant activities. This has been backed up with numerous modern scientific studies demonstrating the positive effect of its component herb to provide to support cardiovascular health and overall health and wellness. Arjuna helps in maintaining healthy cholesterol levels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Arsohills®

Arsohills

Suran, Nagkesar, Shuddha, Triphala... 1mg

Arsohills Tablets – hemoroidal formula.Ayurvedic Hemorrhoids formulation may have the lubricant, laxative, stool softener properties of Suran, Triphala and Senna helps ease the passage of stools, constipation & regulates the bowel movement. Antioxidant & hemostatic properties of Nagkeshar helps to reduce excessive bleeding. Anti-inflammatory properties may control the swelling of hemorrhoids.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Artrohills®

Artrohills

Nirgundee, Methi, Sunthee, Shallaki... 1mg

Arthrohills (Ayurvedic joint care supplements) is an effective natural supplements for arthritis, osteoarthritis and joint pains, which are the leading cause in old people suffering.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.28

Γενόσημο Ashvagandha

Ashvagandha

Ashvagandha 60pills

The research showed that Ashvagandha led to increased acetylcholine receptor activity. The scholars concluded that the increase of activity in that particular neurotransmitter could account for the enhanced cognitive ability and memory attributed to Ashvagandha. Scholars at the Banaras Hindu University, Varanasi, India, conducted research which shows that many elements of Ashvagandha have antioxidant properties.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Ashwagandhahills Vegie

Ashwagandhahills Vegie

Ashwagandha 1mg

Antistress & Revitaliser Ashwagandha is a herb that may help reduce anxiety and stress levels, increase vitality, vigor & control fatigue. - Each capsule contains 250 mg Ashwagandha Roots Powder and 100 mg of extract (as dry extract) from Ashwagandha Roots (Withania somnifera) (20:1) ( equivalent to 2000 mg of Ashwagandha Roots). When assayed these capsules contain Alkaloids NLT 0.8%, Withanaloids NLT 0.5% - In Ayurvedic literature Ashwagandha has been described for providing Calming, antistress & Rejuvenating effects. This has been backed by modern scientific studies. Ashwagandha has also been used for its adaptogenic properties which help to improve physical & mental strength and wellbeing. Ashwagandha has also been used for centuries for its Aphrodisiac effect.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Γενόσημο Ayurslim

Ayurslim

Ayurslim 60pills

AyurSlim is a natural herbal remedy to manage body weight. AyurSlim helps control craving for food thereby reducing the intake of fats and carbohydrates. It also leads to optimal utilization of nutrients. AyurSlim supports fatty acid synthesis, thereby reducing fat accumulation in the body.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 12.42

Γενόσημο Bael

Bael

Bael 60pills

Bael helps heal ulcerated intestinal surfaces. It possesses antiviral, anthelmintic and anti-inflammatory properties and exhibits appreciable activity against intestinal pathogenic organisms. The herb also has antispasmodic properties that help relieve abdominal colic.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Barley Grass

Barley Grass

Barley Grass Extract 1mg

Organic Barleygrass tablets contain Minerals, Calcium, Iron, Potassium, Chlorophyll, Vitamins such as A, C, B1, B2, folic acid and B12. Due to its detoxifying properties it helps in weight loss regimen ans gives a healthy boost. It may help increase body’s self healing properties. Its alkalizing properties may heal urinary tract & kidney problems.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Bitter Melon Vegie

Bitter Melon Vegie

Bitter Melon 1mg

Karela is also known as Bitter melon and botanically known as Momordica charantia. It helps to maintain healthy blood sugar levels. It helps to inhibit the conversion of sugar into fat, helps to manage the neural response to sweet taste stimuli. Premium Extract of bitter melon from wild crafted bitter melon fruit helps to maintain healthy cholesterol levels, Helps in managing weight gain related to fluctuations in blood sugar levels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Bleminor Anti Blemish Cream

Bleminor Anti Blemish Cream

Blenimor 30g

Bleminor is a anti-blemish cream indicated for hyperpigmentation due to varied etiologies like exposure to UV rays and aging, melasma, post-injury and post-inflammatory hyperpigmentation.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 12.42

Bonnisan®

Bonnisan

Amalaki, Guduchi, Shatapushpa 100ml

Bonnisan® - herbal ayurvedic carminative and digestive, which relieve symptoms of colic in gastrointestinal disorders in infants and children. As a daily health supplement, it prevents digestive complaints.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.51

Bonnispaz®

Bonnispaz

Bishop’s Weed, Caraway, Ginger 15ml

Bonnispaz® - an unique herbal medicine recommended for spasms and colic in infants. Safe, herbal and doctor-recommended phytopharmaceutical.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 3.64

Boswellia Vegie

Boswellia Vegie

Boswellia 1mg

Boswahills Vegie Capsules help in reducing symptoms associated with joint pain, help in lubricating the joints thus improving joint mobility, has anti inflammatory properties, supports healthy joints & muscular functions,has analgesic properties.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.20

Bowelcare®

Bowelcare

Bowelcare 1mg

Bowelcare® facilitates satisfying elimination by cleansing the intestinal walls, helping to remove toxins and waste and improving peristalsis. Excellent for rejuvenating the gastrointestinal tract, Bowelcare® is a warming nurturing demulcent, providing soothing support for the colon.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Γενόσημο Brahmi

Brahmi

Brahmi 60pills

Used in Ayurveda for centuries, BRAHMI (Bacopa/Bacopa monnieri) supports normal mental function, intellect, consciousness and spirit. According to the Alternative Medicine Review (March 2004), ‘Recent research has focused primarily on Bacopa's cognitive effects, specifically memory learning and concentration, and results support the traditional Ayurvedic claims.’ Brahmi is a nervine tonic that enhances learning, academic performance and improves mental ability.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Brahmihills Vegie

Brahmihills Vegie

Brahmi 1mg

Brahmihills 60 Vegie Capsules - a Hair care and Brain Tonic for Memory, Sleep Disorder,stress and Anxiety relief. Acts as a potent nerve tonic. Improves mental functions & longevity. Reduces anxiety & restlessness. Helps in assuring natural sleep. Helps to ease stress.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Bresol Syrup

Bresol Syrup

Holy Basil, Malabar Nut, Turmeric 100ml

Bresol Syrup® - a potent herbal combination of Tulasi, Vasaka and Haridra. Bresol is an Ayurvedic medicine for chronic respiratory disorders, allergies.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.96

Calcihills 500

Calcihills 500

Khatika, Gadanti, Shankth... 1mg

Calcihills Capsules - Bone Health Formula. Ayurvedic Bone health formulation Calcihills contains Calcium & minerals which may help to improve bone health & density. It may help to improve joint health and mobility. The mineral supplement helps in bone metabolism and healthy teeth.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Calmhills®

Calmhills

Ashwagandha, Brahmi, Mandukaparni... 1mg

Ayurvedic Formulation For Stress Relief, Calmhills, has the anti-stress, analgesic properties of Ashwagandha, Brahmi, Mandukparnee which help to reduce stress, anxiety May help relieve nervousness, restlessness & calm the nerves. The neuro-protective properties of Jatamansi may act as a good support to mental health. It may support improved sleep quality. It may act as an excellent stress buster.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.28

Clarina Anti-acne Face Cream

Clarina Anti-acne Face Cream

Ghrita - Kumari, Manjishtha, Vatada 30g

Clarina Anti-Acne Cream has antimicrobial, astringent, anti-inflammatory, anti-scar, and antioxidant properties that keeps acne at bay.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 6.62

Clarina Anti-acne Face Mask

Clarina Anti-acne Face Mask

Ghrita - Kumari, Jalavetasa, Haridra 75ml

Clarina Anti-Acne Face Mask® contains natural form of salicylic acid - a keratolytic & comedolytic agent. Contains the goodness of herbs like Turmeric and Neem.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.51

Clarina Anti-acne Face Wash Gel

Clarina Anti-acne Face Wash Gel

Ghrita - Kumari, Nimba, Haridra 60ml

Сlarina Anti-Acne Face Wash gel® prevents excess sebum production and addresses the root cause of acne. It is enriched with herbal ingredients.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.51

Clarina Anti-acne Kit

Clarina Anti-acne Kit

Ghrita - Kumari, Nimba, Haridra 1mg

Clarina Anti-Acne kit® prevents excess sebum production and addresses the root cause of acne. It is enriched with herbal ingredients.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 16.53

Clear Complexion Whitening Face Wash

Clear Complexion Whitening Face Wash

Saffron, Pomegranate, Licorice, White Dammer 100g

Сlear Complexion Whitening Face Wash® - a must have for visibly clearer, brighter and glowing skin. Licorice helps remove dark spots, improve skin and whitens skin, while White Dammer soothes and moisturizes damaged skin, also enhances complexion.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Complete Care Toothpaste

Complete Care Toothpaste

Herbal Extracts 40g

Complete care toothpaste® - a refreshing, herbal toothpaste for complete dental care that tightens gums, checks swelling, gum bleeding, prevents toothache and decay and controls bad breath.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 3.64

Γενόσημο Confido

Confido

Confido 60pills

Confido is a safe, non-hormonal ayurvedic formulation that acts on the higher centers of emotions in the brain and locally on the sex organs directly or indirectly. Confido reduces anxiety and calms the individual. By acting through the neuro-endocrine pathway, Confido regulates the process of ejaculation.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Cucumber And Coconut Soap

Cucumber And Coconut Soap

Cucumber, Coconut Soap 75g

Cucumber And Coconut Soap® energizing and cooling, this soap prevents body odor. Cucumber reduces excessive oiliness, and Coconut moisturizes the skin, which Turmeric enhances the complexion.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.13

Deep Cleansing Apricot Face Wash

Deep Cleansing Apricot Face Wash

Apricot, Aloe Vera, Red Lentil, Neem 100ml

Deep Cleansing Apricot Face Wash® gently removes dead skin cells and unclogs pores to reveal softer and smoother skin. It eliminates blackheads and prevents the recurrence of acne.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 6.62

Dekarsinohills®

Dekarsinohills

Guduchi,shuddha, Trumeric, Garlic ... 1mg

Healthy Cell Care Ayurvedic Formulation dekarsinohills has the antioxidant, anti-inflammatory, anti-allergic & cell renewal properties functions as a complimentary supplementary therapy in cell care. Immune boosting properties helps in reducing fatigue and improving energy levels. Also may help to avoid complications & prolongs healthy life.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Detoxilhills®

Detoxilhills

Pudina, Triphala, Jeera, Sunthee, Garcinia, Dhania 1mg

Detoxhills Tablets are synergistically selected and blended together to form easy to swallow tablets. It may help in gently cleansing and detoxifying the liver, colon and the whole body. It may also help in managing constipation, flushing out toxins, and may improve the digestion. It may also help in enhancing the immune system. Additionally, these palatable tablets may encourage the whole-body detox and increase the energy levels. These tablets may help in healthy detoxification and thus aid in digestion. It also supports normal bowel functioning.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Γενόσημο Diabecon

Diabecon

Diabecon 60pills

Diabecon is an ayurvedic blend of over 30 herbs and minerals and provides gentle and safe glycemic control. It promotes glucose utilization and helps maintain normal blood sugar levels. It helps maintain healthy triglycerides and cholesterol levels. Diabecon supports healthy pancreatic functions and promotes beta cell regeneration. The main function of the pancreas is to produce insulin in just the right amount to maintain constant glucose levels in the body. Beta cells in the pancreas are responsible for producing insulin.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Diabecon Ds

Diabecon Ds

Shilajeet, Indian Kino Tree’s, Gymnema’s 1mg

Diabecon DS® is a double strength phytopharmaceutical formulation for the effective management of type II diabetes.Diabecon helps in imbalanced carbohydrate metabolism. It takes care of biochemical parameters in the blood and long-term complications that affect vital organs such as eyes and kidneys. Double strength formulation.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Diabohills®

Diabohills

Amalaki, Belpatra, Bivala, Gudmar, Guduchi, Holdee, Karela... 1mg

Diabohills is uniquely intended to bring down the high sugar level in the blood by the natural way. The 100% pure Diabohills is an Ayurvedic formulation of Gudmar, Karela, Amla, Jambu Seeds, Bivala, Guduchi, Mamejawa, Belpatra, Haldee, Trikatu etc. It has carminative, diuretic, anti-diabetic, antilipidemic, antioxidant, rejuvenating & hypoglycemic properties. Each ingredient is carefully chosen for its antioxidant effects. Moreover, these different herbs have a long tradition of utilization in Ayurveda, to recuperate the body and blend the psyche and soul. The various gainful mixes found inside these botanicals offer strong antioxidant prevention agent, antibacterial, antiviral, adaptogenic, and safe upgrading properties. It is viable advance generally wellbeing and bolster the body’s characteristic safeguards. When combined, these ingredients facilitate oxidative balance & help promote lipid & glucose metabolism.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Γενόσημο Diakof

Diakof

Diakof 100ml

Diakof is a sugar-free cough linctus beneficial in both productive and dry cough. The mucolytic and expectorant properties reduce the viscosity of bronchial secretions and facilitate expectoration.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 9.66

Digeshills®

Digeshills

Ajma, Belgarba, Chitak, Haritaki, Indrajav, Jeera, Kuta 1mg

Healthy digestive system ayurvedic formulation Digeshills has the carminative & bowel cleansing properties of Haritaki, Triphala, Belgarba gently cleanses the intestinal walls ensuring regular bowel movements. Antioxidant & digestive properties of Ajma, Jeera, Chitrak, Indrajav detoxifies the digestive toxins and thus aid digestion & metabolism. Also effective on associated problems like gas, acidity & flatulence.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Dudhi®

Dudhi

Dudhi Extract 1mg

Organic Dudhi Tablet is a Dietary fibres helps in healthy weight & fat metabolism. It may help in lowering lipid levels. Dudhi acts as an excellent Liver tonic. It may work well against acidity. It is helpful in improving bowel movements.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Evecare®

Evecare

Shatavari, Lodhra, Vasalaka, Ashoka 1mg

Evecare® regularizes the menstrual cycle and controls excessive pain. Contains Ashoka, a well-known herb in Ayurveda. It increases the chances of conception and its hematinic properties are helpful in anemia.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.26

Γενόσημο Excel Capsules

Excel Capsules

Excel Capsules 15mg

Excel capsules is a natural supplement for increasing penis size in males.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 24.86

Fairness Kesar Face Wash

Fairness Kesar Face Wash

Pomegranate, Kesar, Cucumber, Mint 100ml

Fairness Kesar Face Wash® - an instant skin pick-me-up that gives you a rejuvenated glow. The natural complexion- enhancing properties of Saffron, the nourishing properties of Pomegranate, the cooling properties of Mint and the soothing properties of Cucumber indulge and pamper your skin.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 6.89

Femohills®

Femohills

Shatavari, Ashoka, Kumari, Ladhra 1mg

Femohills Soft Capsules - Women's Health. Ayurvedic Women’s Health tonic Femohills capsule has the uterine properties of Shatavari, Ashoka, Nagkeshar may help to regulate the menstrual cycle and maintains menstrual flow. May help to nourish & strengthen the female reproductive system. The analgesic & anti-inflammatory properties of Dashamoola, Lodhra may reduce inflammation of the uterus & helps in controlling symptoms like leucorrhoea & menorrhagia. All the herbs in Femohills provide healthy hormonal balance.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.28

Fenugreek Vegie

Fenugreek Vegie

Fenugreek Seed Extract 1mg

Well-known today as a culinary herb, fenugreek has been valued since ancient times for its unique ability to promote healthy carbohydrate and lipid metabolism.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Flexibility®

Flexibility

- 1mg

Complete Flexibility by Organic India is an herbal arthritis and joint supplement that contains certified organic herbs for joint mobility and joint support.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Γενόσημο Garcinia Cambogia

Garcinia Cambogia

Garcinia Cambogia 60pills

Garcinia Cambogia is the active ingredient in Premium Garcinia Slim is a miraculous fruit that grows in Indonesia and Southeast Asia. Essentially, it is a very small pumpkin; the only difference is, it contains HCA (Hydroxycitric Acid), a compound widely known and prized for its appetite-suppressing properties.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 16.57

Garcinia Vegie

Garcinia Vegie

Garcinia 1mg

Garcinia contains hydroxycitric acid which is said to aid weight management. It is considered to improve fat metabolisation and encourage development of lean muscle mass. Each capsule contains 120 mg Garcinia Fruit Powder and 280 mg of extract (as dry extract) from Garcinia fruit (10:1) (equivalent to 280 mg of Garcinian fruit). When assayed these capsules contain Hydroxycitric Acid (HCA)NLT 28%.In Ayurvedic herbalism for thousands of years, Garcinia has been historically used as an aid in Weight Management. This has been backed up with numerous modern studies demonstrating its positive effect in raising the level of serotonin in the brain, thus helping to control appetite and aiding fat metabolism. It also helps maintain healthy lipid levels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Gautyhills®

Gautyhills

Guduchi, Vasa, Haridra, Triphala, Sunthee, Shuddha Guggulu 1mg

Gautyhills Tablets - Gout Care Formula. Gout Care Ayurvedic Formula Gautyhills tablets has an anti-inflammatory & analgesic properties of Guduchi, Vasa & Shuddha Guggul aid in symptomatic relief of Gout, including joint pain, tenderness, swelling and inflammation. Helps maintain healthy uric acid levels and edema.Helps maintain joint health.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Gentle Exfoliating Apricot Scrub

Gentle Exfoliating Apricot Scrub

Apricot, Wheat Germ Oil, Crab Apple 50g

Gentle Exfoliating Apricot Scrub® gently exfoliates dead skin cells and blackheads. Unclogs pores, deep cleanses facial skin and stimulates fresh cell growth to keep skin soft and glowing.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.14

Gentle Exfoliating Walnut Scrub

Gentle Exfoliating Walnut Scrub

Wheat Germ Oil, Crab Apple 50g

Gentle Exfoliating Walnut Scrub® gently exfoliates dead skin cells and blackheads. Unclogs pores, deep cleanses facial skin and stimulates fresh cell growth to keep skin soft and glowing
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.14

Γενόσημο Geriforte

Geriforte

Geriforte 100pills

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 20.71

Ginger Vegie

Ginger Vegie

Ginger Extract 1mg

Ginger is a valued herb for its carminative and stimulation action on the gastrointestinal tract. It helps to eliminate gas and is considered to be helpful in digestion, motion sickness and stomach cramps. Ginger has warming properties, it is traditionally used to enhance circulation and lessen pain. Modern study has shown that ginger is beneficial for various types of pain, and the effects may be comparable to popular pain supplements. Digestion Support Ginger is a valued herb for its carminative and stimulant action on the gastrointestinal tract. Ginger helps eliminate gas.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Glohills®

Glohills

Manjishtha, Neem, Haridra, Kumari... 1mg

Ayurvedic Skin Care Glohills capsule having blood purifying property detoxifies blood & helps to treat the skin from within. The anti-allergic & anti-inflammatorty properties repairs the cells & supports restoration of healthy cells The rejuvenating properties strengthens & hydrates the skin to avoid wrinkles and gives it a youthful appearance by improving the skin glow & skin complexion.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.28

Γενόσημο Gokshura

Gokshura

Gokshura 60pills

Gokshura has been used in Ayurvedic medicine to maintain efficient kidney and urinary function and in reducing renal discomfort. It is effective in treating urinary tract disorders because it promotes the flow of urine and cools and soothes the membranes of the urinary tract. Gokshura has also been described as an aphrodisiac herb in Ayurveda.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Γενόσημο Guduchi

Guduchi

Guduchi 60pills

Revered for being one of history’s most famous adaptogens, Guduchi (Indian Tinospora/Tinospora cordifolia) supports normal immune function and the body's natural response to daily stress. Guduchi is part of the rasayanas (traditional rejuvenators and important daily tonics) category of Ayurvedic plants.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Gugguhills®

Gugguhills

Guggulu Extract 1mg

Guggulhills Tablet is an effective blend of herbs for Healthy Weight & Cholesterol Management. Its anti-lipidemic activity delays accumulation of fatty substances which may help in weight management and the anti-inflammatory & analgesic property may help relieve joint pain.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Gurmarhills Vegie

Gurmarhills Vegie

Gurmar Extract 1mg

Gurmar is an herb used in Ayurvedic medicine, the traditional medical system of India, for treating diabetes, constipation and minor digestive complaints. It is also used to facilitate weight loss.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Hadjod®

Hadjod

Asthisamhara Stem Extract 1mg

Hadjod ensures early ossification (bone formation) and fortifies bone tensile strength, which accelerate fracture healing. Hadjod increases bone mineral density by stimulating bone metabolism and increasing the uptake of minerals calcium,phosphorus,sulfur and strontium by osteoblasts. The action is also helpful in preventing osteoporosis-related fractures. Relieves pain and inflammation: It relieves pain and inflammation associated with fractures.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Γενόσημο Haridra

Haridra

Haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Haritaki Vegie

Haritaki Vegie

Haritaki Extract 1mg

Haritaki has active ingredient tannin which stimulates evacuation of the bowels- can be defined as a mild form of laxative action. It may help improve digestion, promote the absorption of nutrients, and regulate colon function.This has been backed up with numerous modern scientific studies demonstrating the positive effect of its component herb to provide astringent, laxative, anti oxidant and rejuvenative effect.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Hemohills®

Hemohills

Manjishtha, Sariva, Punarnava, Triphala... 1mg

Ayurvedic blood cleanser formula hemohills has blood purifying, anti-microbial, anti-bacterial & anti-inflammatory properties of Manjishtha, Sariva, Neem, Kumari, which are helpful in blood purification.Laxative properties of Triphala, Balharde are effective in colon cleansing & detoxifying blood. The rejuvenating properties of Punarnava may help in skin disorders. All these properties makes this formula as an excellent blood purifier
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Herbal Antibiotic

Herbal Antibiotic

Herbal 1mg

Organic India’s Herbal Antibiotic® is a natural broad spectrum plant based antibiotic and blood purifier. Herbal Antibiotic® fights bacterial, viral and fungal infections throughout the body & skin. It is also effective against candida and parasites. The ORGANIC INDIA Herbal antibiotic capsules are prescribed in case of all types of viral, bacterial & fungal infections throughout the body, parasites, candida, acne, upper-respiratory and skin infections, acute and chronic UTI, gingivitis, oral ulcers.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Γενόσημο Himcolin Gel

Himcolin Gel

Himcolin - Gel 30g

Himcolin gel is a proprietary herbal Ayurvedic formulation. Himcolin gel is a powerful cream that is applied topically to promote blood flow to the groin area and penile tissue. It helps in vasodilation of the penile tissue to allow for stronger erections. It increases staying power and prolongs ejaculation time. Himcolin gel also helps to soothe and moisturize.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Himplasia®

Himplasia

Gokshura, Puga, Varuna 1mg

Himplasia® reduces disturbing symptoms like frequent urination, difficulty in urination in older men, etc. It improves urinary flow and controls dribbling.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Hiowna-jr Chocolate

Hiowna-jr Chocolate

Ragi, Maricha, Mandukaparni, Amalaki, Peeyusha 200g

Hiowna-jr Chocolate® - balanced nutritional supplement to improve physical, mental and immune development in children.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 14.48

Hiowna-jr Vanilla

Hiowna-jr Vanilla

Ragi, Maricha, Mandukaparni, Amalaki, Peeyusha 200g

Hiowna-jr Vanilla® - balanced nutritional supplement to improve physical, mental and immune development in children.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 14.48

Holy Basil Vegie

Holy Basil Vegie

Holy Basil Extract 1mg

Holy Basil is revered as a sacred plant in Ayurveda, the ancient traditional herbal system of India. Holy Basil has more recently been shown to possess powerful adaptogenic properties with the ability to enhance the body's healthy response to normal daily life stress.* In addition, scientific studies have demonstrated that Holy Basil may support healthy carbohydrate metabolism and normal glucose management.It helps body adapt to daily life stress, supports normal carbohydrate metabolism.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Honey And Cream Soap

Honey And Cream Soap

Honey, Milk 75g

Honey and cream soap® is enriched with the goodness of milk that nourishes and moisturizes, and extracts of Honey that soothe and hydrate, Cream & Honey Soap keeps skin soft and supple.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.13

I-vegiehills

I-vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Herbal Iron Vegetable formulation contains Beetroot, Spinach & Barley Grass which is rich source of Iron, Calcium & Beta-carotenes considered as an excellent tonic for eyes. Nitrates may help improve blood circulation and control blood pressure. As an antioxidant it has a property which may help to enhance immunity. These tablets may help to improve the health of arteries and control blood pressure.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Immunity®

Immunity

- 1mg

Immunity® strengthens immune response to illness and infection. Immunity® offers relief from cold, flu and other respiratory tract infections. Immunity® is recommended to be taken regularly to build and maintain a strong, healthy immune system and prevent illnesses.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Imunohills®

Imunohills

Haridra, Amalaki, Guduchi, Triphala... 1mg

Immune system supplements Imunohills has the immuno-modulatory properties of Amla, Guduchi, Pippali, Bhuiamlaki which help in improving body’s resistance power, thereby building healthy Immune system. Guduchi also known as potent Rasayana, which supports in improving body’s resistance power, helps increase the effectiveness of white blood cells and builds up the body’s immune system. The rejuvenating & detoxifying properties of Amla, Triphala, Gokshur provides repairs & may strengthen the body’s tissue thereby acts as an anti-ageing agent & improve vitality. It's a powerful antioxidant protection.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Intensive Face Moisturizing Lotion

Intensive Face Moisturizing Lotion

Country Mallow, Aloe Vera, Indian Madder 100ml

Intensive face moisturizing lotion® - a specially developed formulation for extra dry skin. Even if you have normal skin, use it in dry winter months when a normal moisturizing lotion just will not do. It is enriched with herbs like Aloe vera, Indian Madder and Country Mallow, that provide extra nutrients and enzymes to nourish and moisturize your skin when you need it the most. Indications: Extra dry skin & winters Skin following exposure to environmental extremes, pollutants and temperature variations Ingredients Include: Sida cordifolia (Country Mallow, Bala) Aloe barbadensis (Barbados Aloe, Kumari) Rubia cordifolia (Indian Madder, Manjishtha)
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 6.34

Jambuhills Vegie

Jambuhills Vegie

Jambubeej Extract 1mg

Jambu possesses antibacterial properties and is used to strengthen the teeth and gums. It is also useful in cases of diabetes by helping to lower blood sugar levels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Γενόσημο Jesibi

Jesibi

Jesibi 10mg

Το Jesibi tablet είναι ένα φυτικό αιουρβεδικό φάρμακο το οποίο βοηθά στην ανάρρωση μετά από παθήσεις του σκελετικού συστήματος.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.16

Γενόσημο Jesibi Cream

Jesibi Cream

Jesibi 50g

Το Jesibi Cream είναι μια φυτική κρέμα, παυσίπονο. Καταπολεμά διάφορων ειδών πόνους (όπως πόνος στο γόνατο, στην πλάτη, στις αρθρώσεις, στα οστά κτλ) που προκαλούνται από αρθρίτιδα, κράμπες, ίνωση, θλάσεις, διαστρέμματα, φλεγμονές, ισχιαλγία.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.28

Γενόσημο Kapikachhu

Kapikachhu

Kapikachhu 60pills

Kapikachhu support normal neurotransmitter function, based largely on its antioxidant activity, which they said significantly inhibited the oxidation of lipids, and demonstrated an ability to scavenge DPPH (a chemical compound used to monitor chemical reactions) radicals, ABTS (a chemical compound used to observe the reaction kinetics of specific enzymes) radicals and reactive oxygen species.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Γενόσημο Karela

Karela

Karela 60pills

Karela (Bitter Melon/Bitter Gourd/Momordica charantia) offers a host of medicinal benefits and is a key herb in Ayurvedic medicine. Recent medical studies have indicated that Karela contains a ‘plant-insulin’ which helps in lowering blood sugar levels. The juice of the plant is helpful in treating alcohol-induced hepatotoxicity.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Keshohills®

Keshohills

Shikakai, Aritha, Amla, Methi, Neem, Nimbu, Aloe 1mg

The anti-aging & rejuvenating properties of ingredients in Keshohills tablet acts as an excellent tonic to hair and scalp, may help to enhance pigmentation & delay premature graying of hair. All the properties of Keshohills Tablet help in giving speedy, effective and complete result in Hair Care.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Kofhills®

Kofhills

Dalchini, Lavang, Kali Miri... 1mg

Kofhills Tea Tablets - Natural Adjuvant For Common Cold & Cough.Ayurvedic Kofhills Tea Tablets have antibacterial, antifungal & immuno-modulating properties of Kali Miri, Dalchini, Lavang, Sunthee Lemongrass, Elachi which may help to support immunity health. May help clear throat irritation, cough and cold. May help maintain healthy respiratory system.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Γενόσημο Lasuna

Lasuna

Lasuna 60pills

Lasuna (Garlic/Allium sativum) is well-known as a pungent, culinary spice in several cultures; the herb is one of the most researched plants for its medicinal benefits. Scientists at the Department of Medicinal Chemistry, Hebrew University-Hassadah Medical School, Jerusalem, recently studied Lasuna for its antioxidant activity and support of normal cardiovascular function. They found the herb to be supportive of normal plasma lipid levels and noted its various ‘positive influences’ (Molecular Nutrition and Food Research, November 2007, 51(11):1365-81).
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Lipid Care

Lipid Care

- 1mg

ORGANIC INDIA Lipidcare capsules helps to maintain healthy cardio-vascular functions & normal cholesterol levels. It is an active immunomodulator & rich in antioxidants. It is made up of well know and safe lipid controlling herbs useful in prevention and treatment of raised lipid levels and their complications.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Liv 52 Drop

Liv 52 Drop

Caper Bush, Chicory 60ml

Liv 52 drop®, also called Liv.52 CH® - a well-known hepatoprotective. Liv.52 protects the liver when taking liver-toxic medicine or alcohol. Contains herbs like Chicory, that protect the liver.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.79

Liv 52 Ds

Liv 52 Ds

Caper Bush, Chicory 1mg

Liv.52 DS is a double strength hepatospecific formulation, designed for the treatment and management of liver disorders.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.14

Liv 52 Hb

Liv 52 Hb

Nut Grass, Umbrella's Edge 1mg

Liv 52 hb® is an effective management of hepatitis B. An double strength herbal hepatoprotective, Liv.52 protects the liver when taking liver-toxic medicine or alcohol. It also improves appetite, and promotes weight gain.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.55

Liv First

Liv First

Guduchi, Kalmegh, Bhringraj... 1mg

Liver Support Ayurvedic Formula Liver Care has the hepatoprotective & regenerative properties of Kalmegh provides support to hepatic detoxification that helps rejuvenate the liver. The antioxidant properties of Guduchi, Bhuiamla & Tulsi helps promote immunity and aids in removal of toxins from the liver and kidneys. The immunostimulant properties alongwith hepatoprotective properties of these herbs helps to stimulate expulsion of bile from liver & protect liver from free radical damage The properties of Bhringraj promotes the metabolism of liver and helps improve the strength of the body.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Γενόσημο Liv.52

Liv.52

Liv.52 100pills

Liv.52 - is a herbal product with hepatoprotective properties against chemically-induced hepatotoxicity. Also it helps to improve appetite.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Lkc®

Lkc

Bhumyamalaki, Kahuki, Punarnava 1mg

LKC® effectively supports both the liver and the kidneys as disorders of one affect the other. LKC® helps treat all types of hepatitis, jaundice and anemias and regulates fat metabolism.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Lukol®

Lukol

Dhataki, Shatavari, Punarnava 1mg

Lukol® has tonic property, and antimicrobial and astringent actions that control white discharge, itching and burning sensations. Herbal Ayurvedic formulation.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.13

Γενόσημο Manjishtha

Manjishtha

Manjishtha 60pills

Manjishtha (Indian Madder/Rubia cordifolia) is helpful in skin conditions like uneven pigmentation and eczema. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India recommends the use of the dried stem of Manjishtha in blood, skin and urogenital disorders, dysentery, piles, ulcers, inflammation, erysipelas, skin diseases and rheumatism.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Menosan®

Menosan

Shatavari, Ashoka, Yashtimadhu 1mg

Menosan® - a herbal drug that relieves the symptoms associated with perimenopause. An herbal alternative for hormone replacement therapy.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.37

Mentat Syrup

Mentat Syrup

Madhukaparni, Brahmi, Ashvagandha 200ml

Mentat Syrup® - a brain tonic made from potent Ayurvedic herbs like Ashwagandha, known to relive anxiety and induce calmness. It also improves mental concentration and alertness.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 10.34

Γενόσημο Meshashringi

Meshashringi

Meshashringi 60pills

The key component of Meshashringi (Gymnema/Gymnema sylvestre) leaves is gymnemic acid, which decreases the effect of sucrose when chewed, thus reducing the craving for sweet foods. Research shows that Meshashringi has a similar effect internally, by supporting the normal function of the specialized beta cells of the pancreas which secrete insulin and normalize blood sugar levels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Migrahills®

Migrahills

Sajjikshar, Gadanti, Brahmi... 1mg

Migrahills may have the analgesic & anti-inflammatory properties of Godanti Bhasma & Dashmoola which help to control a headache. The antacid properties of Sajjiskshar may control hyperacidity, which causes Migraine. The nootropic properties of Brahmi & Shankhushpi may help control the nervous system & brain activity. It also helps in keeping the mind calm and stress-free.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Moringa Powder

Moringa Powder

Moringa Leaf 100g

100% Certified Organic Moringa Leaf Powder from Organic India is an ideal way to give your healthy diet a major enhancement. All that nourishment has been concentrated into a convenient drink mix. Consider this - when you compare Moringa to other foods - it contains more Vitamin B12 than steak, more calcium than cow's milk and more vitamin A than eggs.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 13.80

Moringa®

Moringa

Moringa Extract 1mg

Moringa® is also used to reduce swelling, increase sex drive (as an aphrodisiac), prevent pregnancy, boost the immune system, and increase breast milk production. Some people use it as a nutritional supplement or tonic. Moringa contains proteins, vitamins, and minerals. As an antioxidant, it seems to help protect cells from damage.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Moringa Capsule

Moringa Capsule

Moringa Leaf 1mg

Moringa helps boost overall energy level, helps increase stamina and vitality and can help to naturally restore essential vitamin and mineral imbalance.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.23

Muslihills Vegie

Muslihills Vegie

Musli Powder 1mg

Musli (Chlorophytum borivilianum) is mentioned as Divya Aushadhi in Ayurveda, due to its unparalleled aphrodisiac medicinal properties. Helpful in acting as a vitaliser.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.20

Naron®

Naron

Arginine 100g

Προερχόμενη από μια μοναδική φυτική φόρμουλα από την αρχαία κληρονομιά της Ινδιάνικης Ιατρικής, το Naron είναι ένα κολπικό τονωτικό στην μορφή μιας φυτικής φαρμακευτικής κρέμας για ενδοκολπική χρήση. Το Naron προκαλεί συσταλτικά αποτελέσματα στους μαλακούς κολπικούς μύες, οι οποίοι χάνουν τον τόνο ή την ελαστικότητά τους εξαιτίας των πολλαπλών τοκετών, της εμμηνόπαυσης ή ακόμα και λόγω των συνηθισμένων αμβλώσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τα χαλαρά, αδύναμα και καταπονημένα κολπικά τοιχώματα.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 6.62

Natural Intensive Lip Balm

Natural Intensive Lip Balm

Almond, Olive, Honey, Apple, Winter Cherry 4.5g

Himalaya's Natural Intensive Lip Balm® heals sore and cracked lips, especially during the winter months. Herbal ingredients like Apple Seed Oil, Olive Oil, Almond Oil and Winter Cherry combine to protect your lips against drying. Honey moisturizes, and gives lips extra protection to keep them hydrated.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.96

Γενόσημο Neem

Neem

Neem 60pills

NEEM (Margosa Tree/Azadirachta indica) has been described in Ayurveda’s prime text, the Charaka Samhita, as sarva roga nivarini (that which keeps all diseases at bay) or arishtha (reliever of disease). Neem has been used in the Ayurvedic tradition for thousands of years for maintaining health and overall well-being. The roots, bark, gum, leaves, fruit, seed kernels and seed oil are all used in therapeutic preparations for both internal and topical use.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Neem Vegie

Neem Vegie

Neem Extract 1mg

Azadirachta Indica , better known as Neem as a plant has been consumed as a daily in many parts of Asia. Some of the most widely recognized benefits of Neem are its strong antibacterial and antimicrobial effects. This comes into play both internally and externally, which is why neem is considered to be such a general tonic for the immune system and as a simple way to keep your overall health better protected. It is commonly associated with treating skin conditions, but its effects are far more extensive than that! Neem has undergone many clinical studies in India and provides a long list of benefits in the Ayurvedic tradition. It has been associated with improving eye health, skin health, ear health, and boosting overall immunity (clearing up acne, psoriasis, eczema, high blood glucose, arthritis, chronic fatigue, and more). Neem is also commonly used for skin issues (dryness, itchiness, wrinkles, warts, skin ulcers, etc.)
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Nourishing Body Lotion

Nourishing Body Lotion

Winter Cherry, Aloe Vera 100ml

Himalaya’s Nourishing Body Lotion combines 100% herbal actives to restore your body’s water content, as varying weather conditions make skin lose its moisture. The non-greasy body lotion leaves skin feeling soft, supple and toned. Blended with all-natural ingredients such as Aloe Vera and Winter Cherry, which are known for their intense hydrating properties, our body lotion deeply penetrates into the skin to moisturize it fully.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.24

Nourishing Skin Cream

Nourishing Skin Cream

Kino Tree, Aloe, Winter Cherry, Pennywort 50g

Nourishing Skin Cream® - an all-day moisturizer that nourishes and protects skin. Nourishing Skin Cream contains Barbados Aloe, which has skin softening and moisturizing properties, and Winter Cherry, an effective antioxidant, which scavenges the free radicals that are responsible for skin aging
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.96

Ocuhills®

Ocuhills

Triphala 1mg

Ayurvedic Eye Care Ocuhills capsule has the antioxidant & rejuvenating properties of Triphala which helps in protecting eyes from damage by free radicals.It may provide protection to eyes. Triphala detoxifies the digestive tract & improves metabolism which is helpful to eyes. The coolant properties of Cow Ghee help with the eyes cooling.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.28

Oil Clear Lemon Face Wash

Oil Clear Lemon Face Wash

Lemon, Honey 100ml

Oil Clear Lemon Face Wash® - is a soap-free, herbal formulation that gently cleanses your face and removes excess oil. Blended with Lemon, an astringent and cooling agent, and Honey, which has natural, deep cleansing properties, the face wash leaves your skin clean without feeling dry and stretched. Key ingredients: Lemon has an overall soothing and relaxing effect. Citric acid present in lemon lightens and softens your skin. It also helps fade freckles, age spots and eliminates blackheads. Lemon removes grime and dirt and leaves your skin supple and smooth. Honey is very beneficial for the skin as it can attract water to maintain moisture as well as provide nourishment to the skin. It is also a natural antiseptic as it contains antimicrobial agents that kill bacteria.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 6.62

Oil Control Lemon Foaming Face Wash

Oil Control Lemon Foaming Face Wash

Lemon, Honey 150ml

Oil Control Lemon Foaming Face Wash® is a soap-free, herbal formulation that gently cleanses your face and removes excess oil. Blended with Lemon, an astringent and cooling agent, and Honey, which has natural, deep cleansing properties, the face wash leaves your skin clean without feeling dry and stretched.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 9.51

Γενόσημο Penisole

Penisole

Penisole 10mg

Penisole capsules is a natural supplement for increasing penis size in males.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 20.71

Penon

Penon

Penon 100g

Το Penon cream είναι μια αρχαία αιουρβεδική φόρμουλα. Η κρέμα εφαρμόζεται τοπικά και συμβάλλει στην βελτίωση της δύναμης, του σφιξίματος, καθώς και του μήκους και του διαμέτρου του πέους. Το Penon είναι ιδανικό για πολλούς ενήλικες που δυσκολεύονται κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής λόγω χαλαρής στύσης και αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη στυτική δυσλειτουργία και την πρόωρη εκσπερμάτωση.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 6.95

Γενόσημο Penylarge

Penylarge

Penylarge 30pills

Penylarge capsule - natural nutritional supplement containing only vegetable ingredients. It has no harmful side effects.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 34.52

Proscarehills®

Proscarehills

Pashanbed, Shuddha, Gokshura, Varun... 1mg

Proscarehills tablets – prostate care formula. Ayurvedic Prostate Care tablets has the diuretic and lithontriptic properties of Gokshur, Varun and Pashanbhed. The product may help to regulate urinary tract functions & dissolve stones, thus promotes prostate health. Nephro-protective, antioxidant & anti-inflammatory properties of Kanchanar may help to promote healthy prostate size, maintain smooth urine flow, support urinary tract & kidney functions.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Prostate Care

Prostate Care

Montha, Neem, Turmeric Rhizome, Rama Tulsi 1mg

Prostate Care supports healthy prostate and normal male urogenital function. Prostate care improves urinary tract function and flow, eases symptoms of enlarged prostate, supports healthy PSA levels and restores male energy.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Protective Sunscreen Lotion

Protective Sunscreen Lotion

Aloe, Ginger, Crab Apple 100ml

Protective Sunscreen Lotion® - skin protection from harmful UV rays with SPF 15. Spiked Ginger Lily protects skin from UV rays, Aloe vera moisturizes the skin, Greater Galangal is a natural sunscreen agent, and Crab Apple) prevents premature skin aging
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 11.04

Γενόσημο Punarnava

Punarnava

Punarnava 60pills

Punarnava (Spreading Hogweed/Boerhavia diffusa) has many ethnobotanical uses. The leaves are eaten as a vegetable. The root juice is used to treat asthma, urinary disorders, leukorrhea, rheumatism and encephalitis. In addition, the plant has many pharmacological, clinical and antimicrobial properties.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Punarnava Vegie

Punarnava Vegie

Punarnava Extract 1mg

Punarnava Vegie Capsules - Kidney health Support. According to Ayurveda, Punarnava is believed to subside all the three doshas i.e Vata, Pitta, Kapha. Each capsule contains 100 mg Punarnava Powder and 250 mg of extract (as dry extract) from Punarnava whole plant (Boerhaavia diffusa) (8:1) (equivalent to 2000 mg of Punarnava whole plant). When assayed these capsules contain Alkaloids NLT 0.1%. The name itself suggests rejuvenation. It mainly acts on the urogenital system by removing the extra debris & strengthens the system.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Purifying Neem Face Wash

Purifying Neem Face Wash

Turmeric, Neem 50g

Purifying Neem Face Wash® is a soap-free, herbal formulation that cleans impurities and helps clear pimples. A natural blend of Neem and Turmeric bring together their antibacterial and antifungal properties to prevent the recurrence of acne over time.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.14

Purifying Neem Pack

Purifying Neem Pack

Fuller's Earth, Neem, Turmeric 50g

Purifying Neem Pack® brings together the goodness of Neem, Fuller's Earth and Turmeric, which work together to regulate excess oil secretion, clean clogged pores and prevent the recurrence of pimples.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.96

Purifying Neem Scrub

Purifying Neem Scrub

Neem, Apricot 50g

Purifying Neem Scrub® - an effective scrub that removes excess oil, impurities and dead skin cells. It is formulated with the goodness of Neem, which clears blackheads and Apricot, which hydrates the skinIt removes impurities and dead skin cells. It also cleanses excess oil from the skin's surface, which is the root cause of acne. The scrub is blended with the goodness of Neem, which clears blackheads and acne, and Apricot, which hydrates the skin. The natural ingredients cleanse, nourish and moisturize your skin to make it soft, fresh and radiant.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 4.14

Reeflec V

Reeflec V

Reeflec V 50g

Manforce Ροζ Τσιχλόφουσκα Γεύση Προφυλακτικό - είναι Χρωματιστά προφυλακτικά. Μερικοί λένε Ένα προφυλακτικό είναι ένα προφυλακτικό, έτσι πώς έχει σημασία τι είδους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για όσο διάστημα κάνει τη δουλειά του; Σήμερα, τα προφυλακτικά είναι κάτι περισσότερο από ένας τρόπος για την προστασία των εταίρων από τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών. Ενώ αυτά τα δύο εξακολουθούν να μείνουν τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης προφυλακτικών, προφυλακτικά σήμερα όπως Manforce ροζ τσιχλόφουσκα Άρωμα Επιπλέον τελείες προφυλακτικό έχει ξεσηκώσει τον τρόπο που κάνουν έρωτα. Αυτά τα προφυλακτικά έχουν γίνει εργαλεία για τον έλεγχο σεξουαλική ζωή μας, με την έγχυση νέες γεύσεις, νέες αισθήσεις και νέες ποικιλίες στην κρεβατοκάμαρα. Ομαλή και φυσική αίσθηση για την ενίσχυση της ευχαρίστησης. Διεγείρει τους δύο εταίρους. Επικαλυμμένα με ένα λιπαντικό που διευκολύνει τη διείσδυση και βελτιώνει τη σεξουαλική απόδοση.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 24.86

Γενόσημο Renalka Syrup

Renalka Syrup

Renalka 100ml

Relieves painful/burning urination. The anti-inflammatory and analgesic properties of Renalka soothe the inflamed mucosa, and alleviate the burning sensation or pain that occurs during urination.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 10.73

Γενόσημο Reosto

Reosto

Reosto 30pills

REOSTO is a unique complex herbal formula that helps support bone metabolism and maintain bone density. It helps to slow bone loss and reduce the incidence of fractures. Reosto helps to preserve existing bone mineral mass and protein matrix. Reosto provides natural sources of Calcium, eliminating the risk of abnormally high calcium and Vitamin D levels in blood. The presence of phytoestrogens helps in modulating the synthesis and utilization of various hormones to maintain hormonal balance without any side effects.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 11.60

Revivehills Vegie

Revivehills Vegie

Ashwagandha, Shigru, Amla, Gokshur, Jaiphal... 1mg

Ayurvedic Men’s Power Formula Revivehills Capsules has the aphrodisiac, rejuvenating properties of Ashwagandha, Safed Musli, Krounchbeej, Shilajit which may help promote sexual health and male vitality. The revitalising property of Gokshur, Shilajit may help in physical strength & stamina. It may help reduce anxiety, fatigue & improving energy levels. Krounchbeej may support increased sperm quality and quantity. These capsules support in toning of muscle and also help to strengthen immunity.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.21

Senna Vegie

Senna Vegie

Senna Leaves Extract 1mg

Senna Vegie Capsules - Natural Bowel Support. Each capsule contains 325 mg Senna leaves Powder and 125 mg of extract (as dry extract) from Senna leaves ( Cassia augustifolia) (7:1) (equivalent to 875 mg of Senna leaves). When assayed these capsules contain Calcium sennosides NLT 3%. Ayurveda mentions Senna to be an excellent laxative. The same has been backed by numerous scientific studies and even modern medicine makes extensive use of Senna in their medicines. Senna brings about movements of the intestine and ensures complete Bowel evacuation. This makes it very effective in constipation.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Sensitive Toothpaste

Sensitive Toothpaste

Miswak, Almond, Spinach, Menthol 80g

Sensitive Toothpaste® - a refreshing, herbal toothpaste for complete dental care that tightens gums, checks swelling, gum bleeding, prevents toothache and decay and controls bad breath.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.51

Septilin Drop

Septilin Drop

Guduchi, Yashtimadhu, Guggulu 60ml

Septilin’s immunomodulatory, antioxidant, anti-inflammatory and antimicrobial properties are beneficial in maintaining general well-being. It increases the level of antibody-forming cells, thereby elevating the body’s resistance to infection. Septilin stimulates phagocytosis (elimination of bacteria through ingestion) by macrophage (white blood cells) activation, which combats infection.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.51

Γενόσημο Shallaki

Shallaki

Shallaki 60pills

Shallaki (Boswellia/Indian Frankincense/Boswellia serrata) is mentioned as a pain remedy in ancient Sanskrit texts dating back thousands of years. The herb is recommended in treating rheumatoid arthritis, osteoarthritis, gout, joint pain, skeletal muscle pain and back pain.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Shankhpushpi Vegie

Shankhpushpi Vegie

Shankhpushpi Extract 1mg

Shankhpushpi vegie capsules is considered to be the best memory enhancer as well as tonic to brain & nerves. Each capsule contains 240 mg of extract (as dry extract) from Shankhpushpi Whole plant (Convolvulus pluricaulis) (10:1) (equivalent to 2400 mg of Shankpushpi whole plant.) When assayed these capsules contain Bitters NLT 5%, Alkaloids NLT 0.4%. Since ancient times, it is used as a brain tonic especially for children. It's anxiolytic & anti-depressant activity helps in maintaining normal blood pressure. It's safety & neuro-protective activity helps in persons who are old to maintain their cognitive health.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Γενόσημο Shatavari

Shatavari

Shatavari 60pills

Shatavari regulates hormonal secretion and acts as a galactogogue in nursing women. Researchers at the Interdisciplinary School of Health Sciences, the University of Pune, India, also found Shatavari to be supportive of normal lymphocyte levels and immune system function.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Shatavari Vegie

Shatavari Vegie

Shatavari Extract 1mg

Shatavari Vegie Capsules - Women Tonic. Each capsule contains 100 mg Shatavari Powder and 250 mg of extract (as dry extract) from Shatavari Roots (Asparagus racemosus) (4:1) (equivalent to 1000 mg of Shatavari Roots). When assayed these capsules contain Saponin NLT 30%. It is known as a female health tonic. It is helpful in all stages of womanhood. It supports normal functioning of the female reproductive system. It is a rich source of protein. It is one of the most potent & safe lactation promoting agent.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Γενόσημο Shigru

Shigru

Shigru 60pills

Shigru (Drumstick Tree/Horseradish Tree/ Moringa oleifera) is an exceptionally nutritious vegetable tree with a variety of uses. The leaves are rich, natural sources of vitamins and minerals. Shigru is used in diet to maintain general health and alleviate inflamed joints.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Shila X

Shila X

Shilajit, Gold, Kesar, Ashwagandha 20ml

Shila X® - είναι ένα Ayurvedic φυτικό φάρμακο. Διατίθεται σε υγρή μορφή (λάδι) και εφαρμόζεται τοπικά. Το προϊόν κατασκευάζεται από το Dabur, χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτίωση της αντοχής και της αντοχής. Αυτό το φάρμακο είναι χρήσιμο για την παροχή δύναμης στους μυϊκούς και νευρικούς ιστούς. Τα κύρια βασικά συστατικά που υπάρχουν στο Shila X® Oil είναι η ουρά της ουροπυριτίου, το έλαιο μοσχοκάρυδου, το κερί και το λάδι του γαρίφαλου.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 14.08

Shilajit Vegie

Shilajit Vegie

Shilajit 1mg

Shilajit Extract increases stamina, improves physical weakness, promotes natural strength gain as well as muscle mass, best rejuvenator which makes body healthy, lowers the level of stress, strengthens the immune system. Each capsule contains 375 mg of extract (as dry extract) from Shilajit exudate (Asphaltum) (10:1) (equivalent to 3750 mg of Shilajit. Shilajit as an adaptogen that helps to reduce anxiety and stress levels. As an anabolic, Shilajit supports the natural development and health of cells and muscles.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Γενόσημο Shuddha Guggulu

Shuddha Guggulu

Shuddha Guggulu 60pills

Shuddha Guggulu (Indian Bdellium/Commiphora wightii) was prescribed for the treatment of medoroga, a disease that closely resembles the symptoms of hyperlipidemia including high blood cholesterol and the hardening of arteries. Shuddha Guggulu has been used historically for centuries to support normal fat levels and metabolism.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Smrutihills®

Smrutihills

Brahmi, Jyotishmati, Vacha, Guduchi... 1mg

Ayurvedic Memory Booster Smrutihills has the revitalising & memory stimulant properties of Brahmi, Jyotishmati, Mandukparni which may help revitalize the nerve and brain cells. It may help enhance memory, concentration, intelligence. Antistress & immuno-stimulant properties of Shankhpushpi & Guduchi may help reduce stress, anxiety & improves intelligence power of retention & memory.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.28

Sparkling White Toothpaste

Sparkling White Toothpaste

Miswak, Papaya, Pineapple, Apple, Menthol, Cinnamon, Clove 80g

Sparkling White Toothpaste® a refreshing, herbal toothpaste for complete dental care that tightens gums, checks swelling, gum bleeding, prevents toothache and decay and controls bad breath.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 5.51

Γενόσημο Speman

Speman

Speman 60pills

Speman is a premier Herbal formulation which helps to improve the problems associated with the male reproductive system. The herbs present in this medicine has manifold functions. It not only helps to promote a healthy LH-FSH hormone level but also helps to support the normal basophil cells in the pituitary gland. This is a rejuvenating tonic which has provided hope to several couples. Along with boosting vitality, it also helps in maintaining healthy sperm production and tones up the male reproductive system.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Spirulina®

Spirulina

Spirulina 1mg

The contents of Spirulina tablets may help in promoting energy, strength & boost immunity. Revitalising property may rejuvenate & revitalise the body & its functions. The tablets may help to increase body’s self healing properties. The antioxidant property, may help to boost immunity & protect vital organs in long standing diseases. The product stimulates metabolism, so demonstrates weight loosing properties as well.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Stonhills®

Stonhills

Pashanbhed, Punarnava, Palash, Ahwet, Varun, Sahadev... 1mg

Stonhills Tablets - Kidney Care Formula. The diuretic and detoxifying properties of Pashanbhed & Palash Pushpa may help to regulate urinary tract functions & may help to flush out kidney stones.Diuretic & antibacterial properties of Gokshur & Yavakshar may help in the reducing the problem of water retention, may help control urinary tract functions.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Strawberry Shine Lip Balm

Strawberry Shine Lip Balm

Strawberry, Apricot 4.5g

Strawberry Shine Lip Balm® is the first lip balm which is formulated using 100% natural color in India. It is free from preservatives and petroleum. Strawberry Seed Oil and Apricot Kernel Oil are excellent skin conditioning agents which prevent your lips from drying.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 6.62

Styplon®

Styplon

Anantamul, Lodhra, Pravala Pishti, Amalaki 1mg

Styplon® - an excellent herbal styptic with astringent property. Styplon helps control bleeding in different conditions like bleeding gums, nosebleeds.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.26

Sugar-balance

Sugar-balance

Bimbi, Sadabahar, Bougainvillea 1mg

Organic India Sugar Balance capsules are a natural blend of chemical free herbs, which help lower blood sugar levels, delay absorption of dietary sugars and improve insulin utilization. These completely herbal and organic capsules provide a healthy supplement to manage sugar levels in diabetics as well as those who have high sugar levels. Regular use of these capsules also prevent complications related with diabetes such as eye, kidney or heart related disorders.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Super Greenhills®

Super Greenhills

Greenhills Blend 1mg

Green Superfood contains Wheatgrass, Barleygrass, Alfalfa, Spirulina an excellent combination for daily nutritional requirements.It provides essential micronutrients Wheatgrass rich in chlorophyll is a complete food. It may help to boost immunity, increase energy levels. Also it's an excellent blood tonic. The properties of Alfalfa may help regulate bowel movements & improve digestion. Spirulina contains beta-carotene, chlorophyll & phyto-nutrients may help in producing red blood cells.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Super Vegiehills®

Super Vegiehills

Vegiehills Blend 1mg

Green veggie formula contains: Spinach which is a rich source of dietary fiber as well as Iron which helps to treat anemia; Beet Root & Carrot containing beta-carotenes which act as the excellent tonic for eyes, skin and nerves.This formula may help to increase hemoglobin level; Cabbage contains antioxidant & anti-inflammatory properties which may help enhance immunity; Methi seeds contain anti-lipidemic properties which may help to control cholesterol levels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Γενόσημο Tagara

Tagara

Tagara 60pills

Tagara (Indian Valerian/Valeriana wallichi ) is recommended for insomnia, stimulating the nervous system, reducing spasms and calming anxiety. Records show that the herb has been medicinally used in the 16th century in India to treat nervousness, trembling, delirium tremens (acute delirium), headaches and heart palpitations. In recent times, the United States Food and Drug Administration (USFDA) has listed Tagara in their ‘Generally Recognized As Safe (GRAS)’ list, while the German Commission E has approved its use as a mild sedative.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Talekt Syrup

Talekt Syrup

Nimba, Haridra 120ml

Talekt Syrup® contains unique herbal ingredients. It offers potent antibacterial, antifungal, and antiviral activities effective against different types of skin infections.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Tentex Forte

Tentex Forte

Kapikachchu, Gokshura, Shilajeet, Ashvagandha 1mg

Tentex forte® is a safe sexual stimulant in tablets, which is a herbal and based on an Ayurvedic formulation. Credited with multiple clinical trials and studies.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.30

Tentex Royal

Tentex Royal

Gokshura, Kokilaksha, Vatada 1mg

Tentex royal® is a safe sexual stimulant in capsules, which is a herbal and based on an Ayurvedic formulation. Credited with multiple clinical trials and studies.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.60

Tribulus Vegie

Tribulus Vegie

Tribulus Extract 1mg

Tribulus Vegie Capsules - Revitaliser Tribulus (gokshur) is considered to be diuretic and aphrodisiac. Each capsule contains 100 mg Tribulus Powder and 250 mg of extract (as dry extract) from Tribulus whole plant (Tribulus terrestris) (7:1) (equivalent to 1750 mg of Tribulus whole plant). When assayed these capsules contain Saponin NLT 14.3%. In Ayurveda it is included in "Shukrayanan" family, i.e. the one responsible for healthy sperms. Its aphrodisiac property helps in increasing the sperm count & improving sperm parameters. Tribulus Vegie Capsules are considered to have proven spermatogenetic action, considered to have aphrodisiac properties.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Trikatu®

Trikatu

Trikatu , Long Pepper, Black Pepper 1mg

Trikatu® promotes appetite and aids healthy digestion. Piperine and gingerols, the active constituents of Trikatu, stimulate the enzyme activity that is responsible for healthy digestion. Stimulates the liver to secrete bile which is vital for fat digestion and absorption. Soothes and calms the digestive system, relieving abdominal bloating and belching. Supports the normal bioavailability of nutrients from food.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Trimohills®

Trimohills

Shuddha, Trikatu, Triphala, Trimad, Bhavana, Kadha 1mg

Trimohills offers one of the best ways to lose weight with its beneficial content. This weight loss supplement is an Ayurvedic formulation of Shuddha Guggul, Triphala, Trikatu, Trimad, and Vrikshamla. Additionally, these weight loss tablets collectively exert antioxidant, detoxifying, anti-lipidemic, digestive etc. medicinal properties. Thus, with these appropriate medicinal properties, this trimohills supports healthy digestion and may eliminate toxic substances from the body. Moreover, this weight loss supplement may support colon cleansing and thus promotes healthy detoxification.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.17

Γενόσημο Triphala

Triphala

Triphala 60pills

Triphala (Terminalia chebula,Terminalia bellirica and Emblica officinalis) is an effective bowel cleanser. It combines the goodness of Indian Gooseberry, Belleric Myrobalan and Chebulic Myrobalan, which work together to produce effective bowel movements. The herbal compound provides overall support for digestion and helps ensure that the digestive tract works at optimal levels. Triphala relieves constipation and regularizes the digestive system, without disrupting the fluid-electrolyte balance in the body.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Triphala Powder

Triphala Powder

Amalaki Fruit, Haritaki Fruit, Vibhitaki Fruit 100g

Triphala is a powerful rejuvenating and detoxifying formulation that cleanses the colon and supports the entire Gastrointestinal tract, improwing digestion, assimilation of nutrients and elimination. Triphala helps remove fat deposits and toxins from the intestines. Triphala is rich in natural Vitamin C, abundant in antioxidants and helps balance healthy acid/alkaline levels.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 12.42

Triphala Syrup

Triphala Syrup

Triphala 200ml

An immensely popular Ayurvedic herbal formula, Triphala(Terminalia chebula,Terminalia bellirica and Emblica officinalis) is an effective bowel cleanser. It combines the goodness of India. Gooseberry, Belleric Myrobalan and Chebulic Myrobalan, which work together to produce effective bowel movements. The herbal compound provides overall support for digestion and helps ensure that the digestive tract works at optimal levels. Triphala relieves constipation and regularizes the digestive system, without disrupting the fluid-electrolyte balance in the body. The herbs that make up Triphala are found in abundance in India.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Triphalahills®

Triphalahills

Triphala 1mg

Herbal Hills Triphalahills is a blend of Amla, Baheda, Harde and it is interdependently prepared and traditionally cultivated to ensure premium quality standards. Herbal Hills is one of the renowned manufacturer of herbal supplements and is committed in producing the optimum-quality herbal tablets such as Triphalahills. The standardise Triphalahills 500 mg tablet is an Ayurvedic formulation of 250 mg fruits of Triphala powder and 250 mg fruits of Triphala extract . With various nutrients and beneficial medicinal properties, these tablets may promote healthy digestion.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Γενόσημο Tulasi

Tulasi

Tulasi 60pills

Tulasi (Holy Basil/Ocimum sanctum) is a sacred plant in Hinduism. In Sanskrit, Tulasi means ‘the incomparable one’. In the Ayurvedic tradition, Tulasi is used to support normal respiratory function, promote optimal health and longevity.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Turmeric Formula

Turmeric Formula

- 1mg

Turmeric Formula from Organic India is an organic herbal formula that contains turmeric rhizome and extract, which has been thought to support overall health in a range of ways. Turmeric, a bright yellow spice, has been used for thousands of years throughout India and other countries as an herbal way of maintaining an optimal level of overall health. It is thought to provides a range of different health benefits, and is also used to flavor foods and drinks as well.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.32

Turmeric Vegie

Turmeric Vegie

Turmeric Extract 1mg

Turmeric, a natural source of Curcumin, is a plant native to South East Asia. It is a member of the ginger family and often used as a spice for cooking. Turmeric has been used as an Ayurvedic medicine for centuries due to its active ingredient, Curcumin, which helps support digestive health. Curcumin gives Turmeric its distinctive color.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Under Eye Cream

Under Eye Cream

Wheat Germ Oil, Winter Begonia, Cipadessa Baccifera 15ml

Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.28

V-gel

V-gel

Triphala, Shataptari, Cardamon 30g

V-gel® - a safe herbal therapy for vaginal infections. V-Gel safely treats vaginal infections, relieves itching, controls smelly discharge, and has a cooling and soothing effect on the vagina.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.28

Γενόσημο Vasaka

Vasaka

Vasaka 60pills

Vasaka (Malabar Nut Tree/Adhatoda zeylanica) is well known in Ayurveda for its beneficial effects in respiratory ailments, particularly as an expectorant in bronchitis. The leaves, flowers, fruits and roots are used extensively for treating cold, cough, whooping-cough, chronic bronchitis and asthma.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27

Γενόσημο Vigrx

Vigrx

Vigrx 60pills

VigRX έχει ως στόχο την διεύρυνση του πέους σε συγχρονισμό με τις σωματικές λειτουργίες. Αυτό το φυτικό συμπλήρωμα συνδυάζει την παραδοσιακή ιατρική με τη σύγχρονη έρευνα στην ποιότητα ελεγχόμενες εγκαταστάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 26.51

Γενόσημο Viproslim

Viproslim

Viproslim 30pills

ViproSlim is an all-natural weight loss supplement. It contains a proprietary mix of herbal ingredients that work to increase metabolism, burn fat, and safely suppress appetite. Unlike some other weight loss products, ViproSlim does not contain any harmful chemicals or substances. We have researched the most effective mix of herbal ingredients, which have been backed by clinical studies to support weight loss. ViproSlim works to decrease the body’s capacity to accumulate and store fat, allowing for calories to burn at a much higher rate.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 28.99

Vitality®

Vitality

Vitality 1mg

Vitality contains powerful anti-stress, anti-ageing antioxidant rich herbs that relieve stress & restore energy. Vitality provides increased life force, builds stamina & endurance, offers deep overall rejuvenation and speeds recovery from illness.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Vitomanhills®

Vitomanhills

Ashwagandha, Shatavari, Krounchobeej... 1mg

Ayurvedic Men’s Health Vitomanhills capsules have the aphrodisiac, rejuvenating properties of Ashwagandha, Safed Musli, Krounchbeej, Shilajit which may help promote sexual health and male vitality. The revitalising property of the herbs may help in physical strength & stamina. It may help reduce anxiety, fatigue & improving energy levels. It supports in toning of muscle. Also may help strengthen immunity.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.28

Vpxl

Vpxl

Vpxl 60pills

Vpxl είναι ένα από τα παγκόσμια `s πιο δημοφιλή φυσικές λύσεις διεύρυνση πέους. Vpxl είναι απολύτως ασφαλές μίγμα βοτάνων που αυξάνει το πέος σας 1 - 4 ίντσες σε 4-6 μήνες. Λειτουργεί καλά και στις δύο περιτομή και μη περιτομή πέος.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 27.61

Vrikshalma®

Vrikshalma

Vrikshalma (garcinia Cambogia) 1mg

The rind of the Vrikshamla (Garcinia/Garcinia indica) fruit contains an active component called hydroxycitric acid (HCA), which supports normal fat and carbohydrate metabolism, a healthy appetite level and optimum body weight.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.15

Wheatgrass®

Wheatgrass

Wheatgrass 1mg

Wheatgrass tablet is an excellent metabolic support & may help in detoxification. It may help improve immunity, thus may help in healthy cell care & healthy sugar management.It's a good source of micro-nutrients & essential elements. It may help purify blood & enhances blood quality & quantity. It may help in overall body health.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.18

Wwb®

Wwb

Shatavari, Guduchi, Lodhra, Vana Tulsi 1mg

Women's Well-Being® contains health promoting herbs including a rich source of plant based estrogens. It is exceptional for promoting well being through all phases of a women's life cycle. Women's Well-Being® helps reduce inflammation and fluid retention.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 0.25

Γενόσημο Yashtimadhu

Yashtimadhu

Yashtimadhu 60pills

Yashtimadhu (Licorice/Glycyrrhiza glabra) has been used for sweetening candies for generations. It is also one of the world's most widely researched herbs for its role in supporting the body’s normal digestive function.
Περισσότερες πληροφορίες ...
€ 8.27
Διαμένοντας στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε αυτόματα με την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.